Avertir le modérateur

Krishna Murty un sage philosophe ? Nhà hiền triết Krishna Murty

Voici quelques passages de son interview : libérer notre cerveau du conditionnement

(Xem phần dịch tiếng Việt ở dưới)

 murty-a.jpg

Nous sommes responsables du monde dans lequel nous vivons,

Toutes les religions ont pour but de conditionner les gens,

Les hindous sont conditionnés, les catholiques sont conditionnés,

Nous sommes tous conditionnés par les croyances, les idéologies, les moeurs, la culture etc ... leurs aptitudes, leurs conventions, leurs religions, ... tout,

L'homme est privé de la liberté par ce conditionnement,

D'où la recherche de la liberté et de la bonne conduite,

Les croyances, les idéologies, les nations divisent les hommes,

L'homme est le même partout, c'est le conditionnement  qui donne l'illusion de la différence,

La division entre les hommes, la différence illusoire, crée le conflit,

L'homme sait se déconditionner pour qu'il n'y ait plus de conflit, pour trouver la liberté,

Il faut rechercher la liberté et la bonne conduite,

La bonne conduite est : amour, respect, ouverture d'esprit, considération, attention,

Le manque d'attention enpêche d'atteindre La Vérité,

Les symboles, les images ... sont des ombres qui déforment la vérité,

La division se fait entre les hommes, entre les hommes et les femmes, et en soi-même,

La division, le conflit empêchent de penser clairement,

L'attention est le moyen d'éviter la division, le conflit,

L'attention est la pleine conscience de ce que nous voyons, entendons ... sans à priori,

Une totale attention fait disparaître la notion de dualité,

D'une telle attention naît une action totale, une attention vraie,

...
murty-b.jpg

Chúng ta có trách nhiệm đối với thế giới chúng ta đang sống,

Tất cả các tôn giáo đều nhằm mục đích điều kiện hóa con người,

Người Ấn độ bị điều kiện hóa, người Công giáo bị điều kiện hóa,

Tất cả chúng ta đều bị điều kiện hóa bởi tín ngưỡng, lý tưởng, phong tục, văn hóa vv ... các khả năng, công ước, tôn giáo của họ, ... tất cả mọi thứ,

Con người mất hết tự do vì bị điều kiện hóa,

Vì vậy phải tìm kiếm tự do và làm điều tốt,

Các tín ngưỡng, ý thức hệ, các quốc gia phân biệt con người,

Con người là giống nhau ở khắp mọi nơi, sự điều kiện hóa làm cho ta có ảo tưởng về sự khác biệt,

Việc phân biệt giữa con người với nhau, sự khác biệt ảo tưởng tạo ra xung đột,

Con người biết tránh điều kiện hóa để không còn xung đột, để tìm tự do,

Phải tìm tự do và hành động tốt,

Hành động tốt là tình yêu, sự tôn trọng, sự cởi mở, xem xét, sự chú ý,

Ngăn cản đạt chân lý,

Các biểu tượng, hình ảnh ... là bóng tối bóp méo sự thật,

Sự phân chia giữa con người với nhau, giữa đàn ông và phụ nữ, và ngay trong lòng,

Sự phân biệt, xung đột ngăn cản suy nghĩ rõ ràng,

Chú ý là cách để ngăn ngừa chia rẽ, xung đột,

Chú ý là nhận thức đầy đủ về những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy ... mà không có một thành kiến nào.

Chú ý thật sự sẽ loại bỏ ý niệm nhị nguyên,

Từ sự chú ý thật sự như vậy sẽ nảy ra là một hành động tích cưc, một sự quan tâm thực sự.

Crépuscule.jpg

Paris, 23/03/2012

N.C. Hoan

Les commentaires sont fermés.

Toute l'info avec 20minutes.fr, l'actualité en temps réel Toute l'info avec 20minutes.fr : l'actualité en temps réel | tout le sport : analyses, résultats et matchs en direct
high-tech | arts & stars : toute l'actu people | l'actu en images | La une des lecteurs : votre blog fait l'actu